اعضای هیئت مدیره

اعضای هیـئت مدیره کانون بشرح ذیل است :

آقای محمد مهدی معصومی : رئیس هیئت مدیره

آقای ایراهیم اسمعیلی :نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سید یوسف رهنما : خزانه دار

آقای عبدالهادی باشقره : دبیر

آقای عبدالمجید سن سبیلی : عضو سردفتر

آقای بهرام قاسمعلی : عضو دفتریار

آقای محمدعلی شاه حسینی : عضو دفتریار